• Reguli de exercitare Drepturile persoanelor vizate

Reguli de exercitare Drepturile persoanelor vizate

Aceste Reguli („Reguli”) definesc termenii și ordinea în care persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de BTB Trade EOOD, UIC 117693318 („BTB Trade”, "Compania") își pot exercita drepturile în conformitate cu legile din protecția datelor personale.

Partea 1: Principii generale

1.1. BTB Trade prelucrează și protejează datele personale colectate în desfășurarea activităților Companiei, în mod onest, legal și în funcție de scopurile pentru care au fost colectate datele.

1.2. Angajații care prelucrează datele cu caracter personal în scopul administrării site-ului Web al Companiei (http://vayana-fashion.com/shop/index.php/), precum și pentru vânzarea de bunuri și livrarea către clienți - persoane fizice, respectă următoarele principii atunci când prelucrați datele personale:
I) Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal și cu bună credință.
II) Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specifice, bine definite și legale și nu sunt prelucrate în continuare într-o manieră incompatibilă cu scopurile respective.
III) Datele personale colectate și prelucrate în gestionarea resurselor umane sunt relevante, au legatura cu și nu depășesc scopurile pentru care sunt prelucrate.

1.3. Angajații care prelucrează datele cu caracter personal urmează o instruire inițială și periodică privind confidențialitatea datelor și se familiarizează cu legea aplicabilă.

Partea 2: Definiții

Enumerate mai jos definiții au următorul sens:
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificată indirect, în special printr-un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de locație, identificator online sau de unul sau mai multe atribute, specific identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale individului;
„Legislație aplicabilă” înseamnă legislația Uniunii Europene și a Republicii Bulgaria care este relevantă pentru protecția datelor cu caracter personal;
„Profilare” înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care implică utilizarea de date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană și, în special, pentru a analiza sau prognoza aspecte legate de îndeplinirea atribuțiilor profesionale, pentru persoana respectivă, starea sa economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcarea;
„Subiect de date” înseamnă o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special de un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele locației, identificatorul online sau de una sau mai multe caracteristici specifice penru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelui individ;
„Regulamentul (UE) 2016/679” înseamnă Regulament (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și pentru abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 4 mai 2016.

Partea 3: Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la datele lor personale:
I) Dreptul de acces;
II) Dreptul la corectare;
III) Dreptul la portabilitatea datelor;
IV) Dreptul de ștergere (dreptul de a fi „uitat”);
V) Dreptul de a solicita restricționarea procesării;
VI) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
VII) Dreptul persoanei vizate de a nu fi subiect a unei decizii bazate numai pe prelucrarea automatizată, indiferent dacă o asemenea prelucrare implică profilarea.

Dreptul de acces

2.1. La cerere, BTB Trade oferă persoanelor vizate următoarele informații:
I) informații despre dacă BTB Trade prelucrează sau nu date cu caracter personal ale persoanei;
II) o copie a datelor cu caracter personal ale persoanei prelucrate de BTB Trade și
III) o explicație a datelor prelucrate

2.2. Explicația prevăzută la art. 2.1 (III) include următoarele informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de BTB Trade:
I) scopurile prelucrării;
II) categoriile relevante de date cu caracter personal;
III) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt sau vor fi dezvăluite datele personale, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
IV) când este posibil, perioada estimată pentru care datele personale vor fi stocate și, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;
V) existența dreptului de a solicita corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de a restricționa procesarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune acestei prelucrări;
VI) dreptul la apel la o autoritate de supraveghere;
VII) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de către persoana vizată, orice informații disponibile despre sursa lor;
VIII) existența unei decizii automate, indiferent dacă o astfel de prelucrare implică sau nu profilare și informații privind logica utilizată, precum și semnificația și consecințele previzibile ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;
IX) în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul

2.3. Explicația datelor procesate conține informațiile pe care BTB Trade le oferă persoanelor vizate prin anunțuri de confidențialitate.

3.1. La cererea de la persoana vizată, BTB Trade poate furniza o copie a datelor cu caracter personal care face obiectul prelucrării.

3.2. Atunci când furnizează o copie a datelor cu caracter personal, BTB Trade nu ar trebui să dezvăluie următoarele categorii de date:
I) datele cu caracter personal ale terților, cu excepția cazului în care acestea au fost de acord în mod expres cu acestea;
II) date care constituie secrete comerciale, proprietate intelectuală sau informații confidențiale;
III) alte informații protejate în conformitate cu legislația în vigoare

3.3. Acordarea accesului persoanelor vizate nu poate afecta în mod negativ drepturile și libertățile terților sau nu poate duce la încălcarea obligației de reglementare BTB Trade.

Dreptul de corectare

4.1. Persoanele vizate pot solicita ca datele lor cu caracter personal prelucrate de BTB Trade să fie corectate dacă acestea din urmă sunt inexacte sau incomplete.

4.2. La solicitarea de corectare a datelor cu caracter personal, BTB Trade notifică alți destinatari cărora le-au fost divulgate datele (de exemplu, autoritățile publice, furnizorii de servicii), astfel încât acestea să poată reflecta modificările.

Dreptul de a fi șters (dreptul de "a fi uitat")

5.1. La cerere, BTB Trade se angajează să șteargă datele cu caracter personal dacă există oricare dintre motivele următoare: 
I) datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;
II) persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare;
III) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru ca prelucrarea să aibă prioritate;IV) persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing direct;
V) datele personale au fost prelucrate ilegal;
VI) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală a BTB Trade;
VII) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii pentru societatea informațională copiilor în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679

5.2. BTB Trade nu se angajează să șteargă datele cu caracter personal în măsura în care este necesară prelucrarea:
(I) să-și exercite dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la informație;
II) să respecte obligația legală a BTB Trade;
III) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (z) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679;
IV) în scopul arhivării în interes public, al cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care dreptul de ștergere ar putea face imposibilă sau îngreunează serios atingerea obiectivelor a acestei prelucrări; sau
V) să stabilească, să urmărească sau să apere creanțe legale.

Dreptul la restricționarea procesării

6.1. Persoana vizată are dreptul de a solicita o restricție privind prelucrarea atunci când se aplică una dintre următoarele:
I) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată; limitarea prelucrării se aplică pentru o perioadă care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
II) prelucrarea este ilegală, însă persoana vizată nu dorește ștergerea datelor cu caracter personal, ci solicită în schimb restricționarea acestora;
III) BTB Trade nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată o cere pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
IV) persoana vizată s-a opus prelucrării interesului legitim al BTB Trade și există verificare dacă motivele legitime ale operatorului au un avantaj fata de interesele persoanei vizate.

6.2. BTB Trade poate prelucra date cu caracter personal restricționate numai în următoarele scopuri:
I) pentru a stoca datele
II) cu acordul persoanei vizate;
III) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale;
IV) pentru a proteja drepturile altei persoane; sau
V) din motive importante de interes public

6.3. Atunci când un subiect de date a solicitat o restricție privind prelucrarea și există oricare dintre motivele prevăzute la art. 7.1. mai sus, BTB Trade l-a informat înainte de anularea restricției privind prelucrarea.

Dreptul la portabilitatea datelor

7.1. Persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal care îl interesează și care a furnizat către BTB Trade într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat.

7.2. La cerere, aceste date pot fi transferate către un alt administrator desemnat de persoana vizată, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic

7.3. Persoana vizată poate exercita dreptul de portabilitate în următoarele cazuri:
I) prelucrarea se realizează pe baza consimțământului persoanei vizate;
II) prelucrarea se realizează pe baza unei obligații contractuale;
III) prelucrarea se efectuează automat.

7.4. Dreptul la portabilitate nu poate afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

Dreptul de a obiecta

8.1. Persoana vizată va avea dreptul să se opună prelucrării datelor sale personale de către BTB Trade dacă datele sunt prelucrate pentru unul dintre următoarele motive:
I) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor oficiale conferite controlorului;
II) prelucrarea este necesară pentru scopuri, legate cu interesele legitime ale BTB Trade sau ale unei terțe părți;
III) prelucrarea datelor presupune profilare

8.2. BTB Trade întrerupe prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că există motive legale convingătoare pentru continuarea acestora, care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dreptul de a obiecta la datele cu caracter personal în scop de marketing direct

9.1. Atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal în scop de marketing direct, persoana vizată are dreptul în orice moment să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în acest scop, inclusiv în ceea ce privește profilarea directă a marketingului.

9.2. Atunci când persoana vizată se opune prelucrării în scop de marketing direct, prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri va fi încheiată.

Dreptul la intervenția umană în procesul decizional automatizat

10.1. În cazurile în care BTB Trade ia decizii individuale automate, indiferent dacă aceste decizii sunt luate prin profilare, care au consecințe legale pentru persoane sau le afectează în mod semnificativ în mod asemănător, aceste persoane pot solicita revizuirea deciziei cu intervenția umană. , precum și exprimarea punctului lor de vedere.

10.2. BTB Trade oferă persoanelor obiecte ale procesului automatizat de luare a deciziilor informații esențiale despre logica utilizată, precum și despre semnificația și consecințele anticipate ale acestei prelucrări pentru persoana.

Partea 4: Procedura de exercitarea drepturilor persoanelor vizate

11.1. Persoanele vizate pot exercita drepturile prevăzute de aceste Reguli, solicitând exercitarea dreptului relevant.

11.2. O cerere pentru exercitarea drepturilor persoanei vizate poate fi depusă după cum urmează:
I) Prin e-mail la următoarea adresă de e-mail personaldata@vayana-fashion.com
II) La fața locului la biroul BTB Trade
III) Prin poștă - la adresa sediului BTB Trade: Ruse, 7009

11.3. Cererea pentru exercitarea drepturilor de protecție a datelor ar trebui să includă următoarele informații:
I) Identificarea persoanei - numele și CNP (acolo unde este cazul)
II) Contacte de feedback - adresă, telefon, e-mail
III) Cerere - descrierea cererii

11.4. BTB Trade furnizează informații cu privire la acțiunile, întreprinse în legătură cu o cerere pentru exercitarea drepturilor entităților în termen de o lună de la primirea cererii.

11.5. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, ținând cont de complexitatea și numărul de solicitări de la o anumită persoană. BTB Trade informează persoana despre orice prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, indicând motivele întârzierii.

11.6. BTB Trade nu este obligat să răspundă la o solicitare, în cazul ce nu este în măsură să identifice persoana vizată.

11.7. BTB Trade poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate atunci când există preocupări rezonabile cu privire la identitatea persoanei solicitante.

11.8. În cazul în care cererile subiecților pentru exercitarea drepturilor sunt vădit nefondate sau excesive, în special datorită naturii lor repetitive, BTB Trade poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative de furnizare a informațiilor sau refuzul de a răspunde la solicitarea exercitării drepturilor. BTB Trade evaluează de la caz la caz dacă o cerere este vădit nefondată sau excesivă.

11.9. Excesiv va fi considerat toate cererile persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor, care  deja sunt satisfăcute sau care se suprapun în mare parte solicitărilor deja satisfăcute, indiferent de perioadele și intervalele de timp dintre cererile individuale, cu excepția cazului în care a avut loc o modificare a datelor sau a altor parametri de prelucrare după ce prima cerere a fost îndeplinită.De exemplu, dacă o cerere a fost îndeplinită și se urmărește o nouă cerere pentru exercitarea aceluiași drept, ca nu sunt primite informații noi între timp și nu sunt prelucrate date personale suplimentare de către entitate, solicitarea va fi considerată excesivă datorită repetabilității sale. În astfel de cazuri, este posibil ca BTB Trade să refuze să răspundă la cerere sau să perceapă o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative ale conformității.

11.10. În cazul refuzului de a acorda acces la datele cu caracter personal, BTB Trade își justifică refuzul și informează persoana vizată cu privire la dreptul său de a depune o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal (CPDP).

11.11. În cazul în care cererea este transmisă prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate, dacă este posibil, prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită altfel.

11.12. Prezentele reguli vor intra în vigoare la 25.05.2018.